ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์

1585775

ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์

ปัจจุบันข้อมูลหรือดัชนีทางธุรกิจเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากส่งผลถึงการดำเนินงานหรือการกำหนดแนวทางในการบริหารธุรกิจ โดยสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์พุทธศักราช 2561-2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีระบบการค้าที่มีความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน รวมถึงมุ่งส่งเสริมการค้าการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับระบบการค้าโลก จึงมีการให้จัดทำมาตรฐานข้อมูลรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักมุมมองทางด้านเศษรฐกิจ ซึ่งเป็นด้านที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ทราบว่าควรผลิตอะไร เพื่อใคร ช่วยกำหนดระเบียบการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือปัจจัยการผลิต รวมถึงควบคุมสถาบันทางเศรษฐกิจให้เป็นระเบียบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต


ภาพรวมการค้าของไทยไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม (ล้านเหรียญ)


ภาพรวมการค้าของไทย