ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์

ตรวจสอบสถานะเว็บเซอร์วิส

ลำดับ เว็บเซอร์วิส หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อในระบบ สถานะ
1 อัตราภาษีภายใต้สิทธิ FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTAUsageStatistics Checking...
2 ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าภายใต้สิทธิ FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTAStatistics Checking...
3 ข้อมูลสินค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Products Checking...
4 ข้อมูลภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ SummaryCountries Checking...
5 ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ExportCommodityCountries Checking...
6 ข้อมูลแหล่งนำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ImportCommodityCountries Checking...
7 ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ExportHarmonizeCountries Checking...
8 ข้อมูลแหล่งนำเข้ารายพิกัดศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ImportHarmonizeCountries Checking...
9 ข้อมูลสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน GISProducts Checking...
10 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน GISProductPrice Checking...
11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า CPIGIndexes Checking...
12 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า CPILIndexes Checking...
13 ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า CPIUIndexes Checking...
14 ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า CPIPIndexes Checking...
15 ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า PPICPAIndexes Checking...
16 ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า PPICPAIndexes Checking...
17 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า CSIIndexes Checking...
18 ดัชนีราคาส่งออก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า EXIIndexes Checking...
19 ดัชนีราคานำเข้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า IMIIndexes Checking...
20 ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า RFTIndexes Checking...
21 ราคาสินค้าขายปลีก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า CPIIndexes Checking...
22 ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า CSIProductIndexes Checking...
23 ข้อมูลการค้าชายแดน กรมการค้าต่างประเทศ BorderTrades Checking...
24 ข้อมูลการค้าผ่านแดน กรมการค้าต่างประเทศ BorderTransit Checking...
25 ข้อมูลผลรวมสถิติการนำเข้าและการส่งออกข้อมูลการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน กรมการค้าต่างประเทศ BorderStatistics Checking...
26 ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก สินค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ImportersExporters Checking...
27 ข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Juristic Checking...
28 ข้อมูลงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า FinancialDetails Checking...
29 ข้อมูลสมาชิกกรมค้นหาตามประเภทสมาชิก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITPMembers Checking...
30 ข้อมูลสมาชิกกรมค้นหาตามเลขทะเบียนนิติบุคคล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITPMembers Checking...
31 ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าว กรมการค้าภายใน RiceEntrepreneurs Checking...
32 ข้อมูลสิทธิบัตรค้นหาตามเลขทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา PatentDetails Checking...
33 ข้อมูลสิทธิบัตรค้นหาตามคำค้น ชื่อเจ้าของ หรือประเภทสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา PatentDetailsByKeyword Checking...
34 ข้อมูลลิขสิทธิ์ค้นหาตามเลขทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา CopyrightDetails Checking...
35 ข้อมูลลิขสิทธิ์ค้นหาตามคำค้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา CopyrightDetailsByKeyword Checking...
36 ข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงค้นหาตามเลขทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา MusicCopyrightDetails Checking...
37 ข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงค้นหาตามคำค้นหรือชื่อผู้แต่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา MusicCopyrightDetailsByKeyword Checking...
38 ข้อมูลเครื่องหมายการค้าค้นหาตามเลขทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา TrademarkDetails Checking...
39 ข้อมูลเครื่องหมายการค้าค้นหาตามคำค้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา TrademarkDetailsByKeyword Checking...
40 ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา GIDetails Checking...
41 ข้อมูลประเภทกิจกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITPActivityTypes Checking...
42 ข้อมูลกิจกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITPActivities Checking...
43 ข้อมูลหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยของข่าวสาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITPNewsCategories Checking...
44 ข้อมูลข่าวสารสถานะการการค้าระหว่างประเทศของไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITPNews Checking...