องค์กร

องค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของธุรกิจหรือสถานะของธุรกิจนั้นๆ และแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นปัจจัยอย่างนึงที่สำคัญ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือตรวจเช็คสถานะของธุรกิจของตน หรือตรวจสอบสถานะบริษัทคู่ค้าที่พึงเริ่มทำธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลธุรกิจไปวิเคราะห์เพื่อให้สินเชื่อหรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน