เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศและยังส่งผลกระทบต่อสังคมในโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สภาวะเศรษฐกิจยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญถึงสภาพความเป็นอยู่และการพัฒนาของประเทศ ดังนั้นการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจจึงต้องอาศัยการวางแผนเพื่อให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญสำหรับการวางแผนคือข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการค้าของประเทศ ข้อมูลราคาสินค้า และข้อมูลดัชนีต่างๆ สำหรับใช้ในการวิเคราห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

หมวดหมู่